تحقیق و توسعه

پژوهش های شرکت

فضای سبز بخش‌ جدایی‌ناپذیر زندگی شهرنشینی فعلی است. اما باید با توجه به اقلیم و منابع آبی هر کشور این فضاهای سبز طراحی شود. ایران ازجمله کشورهای واقع در منطقه خشک تا نیمه‌خشک می‌باشد که از منابع آبی محدود برخوردار است. فضای سبز شهری یکی از بخش‌هایی است که میزان مصرف آب بالایی دارد بنابراین این بخش نیازمند تغییرات اساسی  و حرکت به سمت منظرسازی کم نیاز به آب و استفاده از گیاهان بومی و سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه می‌باشد.

آب نیست آیا بهتر نیست فضای سبز کشور به سمت بومی‌سازی حرکت کند؟

ایران به دلیل برخورداری از اقلیم‌های متفاوت، کشوری غنی از تنوع ژنتیکی در گونه‌های  مختلف گیاهی است که اغلب این‌گونه‌های گیاهی از سازگاری بسیار بالایی در برابر شرایط نامساعد محیطی برخوردار هستند.گیاهان بومی بدلیل سازگاری بالا با شرایط اقلیمی منطقه و در نتیجه هزینه‌های پایین حفظ و نگهداری، گزینه‌ای مطلوب در ایجاد یک فضای سبز پایدار به شمار می­روند. بنابراین می‌توان از این گونه‌های بومی برای پارک‌ها و فضای سبز شهری استفاده کرد تا مصرف آب و هزینه‌های نگهداری کاهش یابد.

یکی دیگر از مشکلات اساسی که مناظر شهری در سال‌های اخیر با آن روبرو شدند حفظ چمن در عرصه فضاهای سبز است. چمن، یکی از ملزومات اصلی منظر است که به‌عنوان مهم‌ترین گیاه پوششی و زمینه اصلی برای کاشت سایر گیاهان در فضای سبز شناخته ‌شده‌اند.

از دیرباز تاکنون بذور چمن‌های موردنیاز فضاهای سبز کشور توسط شرکت‌های واردکننده از کشورهای اروپائی تأمین‌شده و ارقام چمن‌های تعیین‌شده و محل تولید بذور این‌گونه چمن‌ها مناسب شرایط کشور به‌ویژه مناطق مرکزی ایران نبوده و بسیاری از آن‌ها نیاز آبی بالایی دارند.

از سوی دیگر بسیاری از گونه‌های چمنی متداول در منظر به مدیریت قوی برای نگهداری نیاز دارند و حتی ممکن است در شرایط تنش آبی به‌سرعت از بین بروند. درنتیجه‌ی استفاده از ارقام وارداتی چمن، هزینه‌های متعددی به کشور تحمیل نموده است، دراین‌ ارتباط می‌توان به قابلیت استفاده از ژنوتیپ‌های بومی چمن در ایران توجه نمود.

بر این اساس وجود گروه‌های متخصص و علمی در حوزه فضای سبز جهت شناسایی، تولید و عرضه گیاهان بومی‌، سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه به منظور استفاده در فضاهای سبز امری ضروری به نظر می‌رسد.

شرکت دانش‌بنیان پایامنظر زنده‌رود ازجمله گروه‌های پیشرو در طراحی مناظر کم‌نیاز به آب و شناسایی، تولید و عرضه گیاهان بومی‌، سازگار و مقاوم به شرایط نامساعد محیطی از جمله گرما و شوری است. پرسنل این مجموعه با بهره‌گیری از دانش روز دنیا و استفاده از متخصصین در این عرصه آماده خدمت‌رسانی می‌باشد. در بخش تحقیق و توسعه شرکت، تحقیقات بر سایر گونه‌های گیاهی سازگار متناسب با شرایط کشور در راستای ایجاد منظرسازی کم نیاز به آب (زریسکیپینگ) ادامه دارد.

مقالات علمی پژوهشی

Rahim Amirikhah, Nematollah Etemadi, Mohamad R. Sabzalian, Ali Nikbakht, Ali Eskandari. 2021. Gamma radiation negatively impacted seed germination, seedling growth and antioxidant enzymes activities in tall fescue infected with Epichloë endophyte. Ecotoxicology and Environmental Safety. 216,112169. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.112169

Shekofeh Farahmand, Nematollah Ettemadi, Bahram Baninasab and Rahim Amirikhah. 2021. Cold hardiness in bermudagrass cultivars as affected by sequential trinexapac-ethyl application during growing season. Journal of Applied Horticulture. 23(2), 155-161. https://doi.org/10.37855/jah.2021.v23i02.29

Rahim Amirikhah, Nematollah Etemadi, Mohamad R. Sabzalian, Ali Nikbakht, Ali Eskandari. 2019. Physiological consequences of gamma ray irradiation in tall fescue with elimination potential of Epichloë fungal endophyte. Ecotoxicology and Environmental Safety. 182, 109412. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.109412

Rahim Amiri-Khah, Nematollah Etemadi, Ali Nikbakht, Mohammad Pessarakli. 2015. Sequential Trinexapac-Ethyl Applications and Traffic on Growth of Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.). Korean journal of Horticultural Science and Technology. 33(3): 340-348. http://dx.doi.org/10.7235/hort.2015.14175

Aalipour, H., Nikbakht, A. and Etemadi, N., 2021. Physiological response of Arizona cypress to Cd-contaminated soil inoculated with arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth promoting rhizobacteria. Rhizosphere, 18, p.100354. https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2021.100354

Aalipour, H., Nikbakht, A., Etemadi, N. and MacDonald, J.E., 2021. Co-inoculation of Arizona cypress with mycorrhizae and rhizobacteria affects biomass, nutrient status, water-use efficiency, and glomalin-related soil protein concentration. Urban Forestry & Urban Greening, 60, p.127050. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127050

Aalipour, Hamed, Nikbakht, Ali., Etemadi, Nematollah., Rejali, Farhad and Soleimani, Mohsen. 2020. Biochemical response and interactions between arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth promoting rhizobacteria during establishment and stimulating growth of Arizona cypress (Cupressus arizonica G.) under drought stress. Scientia Horticulturae, 261, p.108923. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108923

Aalipour, Hamed, Nikbakht, Ali., Etemadi, Nematollah. 2019. Co-inoculation of Arizona cypress with arbuscular mycorrhiza fungi and Pseudomonas fluorescens under fuel pollution. Mycorrhiza, 29(3), pp.277-289.

Mohamad Hossein Sheikh-Mohamadi, Nematollah Etemadi, Mohammad Mehdi Arab, Mostafa Aalifar and Mostafa Arab. 2018. Physiological and ascorbate-glutathione pathway-related genes responses under drought and heat stress in Crested Wheatgrass. Scientia Horticulturae. 242: 195-206. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.07.037

Mohamad Hossein Sheikh Mohamadi, Nematollah Etemadi, Ali Nikbakht, Mostafa Farajpour, Mostafa Arab and Mohammad Mahdi Majidi. 2018. Wheatgrass germination and seedling growth under osmotic stress. Agronomy Journal 110 (2): 1-14. https://doi.org/10.2134/agronj2017.06.0364

Mohamad Hossein Sheikh Mohamadi, Nematollah Etemadi, Ali Nikbakht, Mostafa Arab, Mohammad Mahdi Majidi and Mohammad Pessarakli. 2017. Antioxidant defence system and physiological responses of Iranian crested wheatgrass (Agropyron cristatum L.) to drought and salinity stress. Acta Physiologia Plantarum 39: p.246

Mohamad Hossein Sheikh Mohamadi, Nematollah Etemadi, Mohammad Mehdi Arab, Mostafa Aalifar, Mostafa Arab and Mohammad Pessarakli. 2017. Molecular and physiological responses of Iranian perennial ryegrass as affected by trinexapac ethyl paclobutrazol and abscisic acid under drought stress. Plant Physiology and Biochemistry 111: 129-143. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2016.11.014

Mohamad Hossein Sheikh Mohamadi, Nematollah Etemadi, Ali Nikbakht and Mohammad Pessarakli. 2017. Physiological responses of two cool-season grass species to trinexapac-ethyl under traffic stress. Hortscience 52 (1): 99-109. https://doi.org/10.21273/HORTSCI11228-16

Nematollah Etemadi and Rezvan Mphammadi Nezhad. 2017. Production method and humic acid application affect hardening-off process and landscape performance of Platycladus Orientalis in arid climate. Arboriculture and Urban Forestry 43 (4): 144-154. https://doi.org/10.48044/jauf.2017.013

Leila Sadeghi, Mostafa Arab and Nematollah Etemadi. 2015. Evaluation of drought resistance in some Kentucky bluegrass (Poa pratensis) cultivars. Research in Plant Sciences 3 (2)

Nematollah Etemadi, Mohammad Hossein Sheikh-Mohammadi, Ali Nikbakht, Mohammad Reza Sabzalian and Mohammad Pessarakli. 2015. Influence of trinexapac-ethyl in improving drought resistance of wheatgrass and tall fescue. Acta Physiologia Plantarum. 37 (3)

Mohamad Hossein Sheikh Mohamadi, Nematollah Etemadi and Ali Nikbakht. 2013. Traffic tolerance of Festuca arundinaceae via trinexapac-ethyl application. World of Science Journal 1 (4): 141-148. https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.55865

Nematollah Etemadi, Rezvan Mohammadinezhad, Najmeh Zamani, Mohammad Mahdi Majidi. 2013. Effect of transplanting date and harvest method on growth and survival of three urban tree species in an arid climate. Arboriculture & Urban Forestry 39(5):211-217.

مقالات علمی پژوهشی

نعمت اله اعتمادی- مائده ایزدی- بهرام عراقی. طراحی منظر دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با به کارگیری اصول منظرسازی کم نیاز به آب. سومین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز- 25و26 اردیبهشت ماه 1401- دانشگاه تهران​

نعمت اله اعتمادی- مائده ایزدی- بهرام عراقی. مدیریت فضاهای سبز شهری با تکیه بر اصول منظرسازی کم نیاز به آب (Xeriscaping): نمونه موردی دانشگاه صنعتی اصفهان. سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاه زینتی ایران-7تا9 بهمن ماه 1399- دانشگاه شهید چمران اهواز

نعمت اله اعتمادی، مائده ایزدی، بهرام عراقی. 1398. بازطراحی فضاهای سبز شهری با تکیه بر اصول منظرسازی کم‌نیاز به آب (Xeriscaping) در راستای رسیدن به توسعه پایدار: نمونه موردی فضای سبز دانشگاه صنعتی اصفهان. دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز، دانشگاه اصفهان، 10 و 11 اردیبهشت 1398

نجمه زمانی، نعمت‌اله اعتمادی، عبدالرحمان محمدخانی. 1395. اثر پاکلوبوترازول و ترینگزاپک اتیل بر خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو گیاه پرچینی رزماری(Rosmarinus officinalis) و نوش(Thuja orientalis cv. Morgan). مجلات تخصصی علوم کشاورزی ایران. نشریه علوم باغبانی ایران.).47(3): 511-519.

امیر صادقی، نعمت اله اعتمادی، علي نيکبخت و محمد رضا سبزعلیان. 1393. بررسی تحمل به سطوح مختلف سایه در دو گونه چمن فصل سرد علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum L.) و گونه چمانواش بلند (Festuca arundinaceae Schreb. Forager). مجله فرایند و کارکرد گیاهی. جلد 3. شماره9. صفحه 44-33.

نعمت اله اعتمادی، امیر صادقی، محبوبه شمس و فاطمه نیازمند. 1393. اثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک چمن بومی علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum L.) و چمانواش بلند (Festuca arundinaceae). نشریه علوم باغبانی. جلد 28. شماره 4. صفحه 553-544.

نعمت اله اعتمادي، رضوان محمدي نژاد، نجمه زماني و محمد مهدي مجيدي. 1393. بررسي زنده‌ماني و رشد درختان كاج و چنار منتقل شده بر اساس كاربرد هورمون IBA، سن درخت، زمان و نحوه انتقال. مجله توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي. سال 4. شماره 14. صفحه 60-49.

راحیل تاجمیر ریاحی، نعمت اله اعتمادی، فروغ مرتضایی نژاد و امیر صادقی. 1393. بررسی تحمل به شوری گونه بومی علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum L.). مجله فرایند و کارکرد گیاهی. جلد 3. شماره 7. صفحه 104-93.

محمد صادق ابراهیمی و نعمت اله اعتمادی. 1392. بررسی نگرش شهروندان و الگوی استفاده از فضای سبز در منازل مسکونی شهر اصفهان. فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست. سال 3. شماره 3. صفحه 13-5.

اصول مدیریت چمن

کتاب اصول مدیریت چمن یکی از منابع علمی مهم مدیریت چمن در تمام نقاط دنیاست. این کتاب که توسط یکی از پژوهشگران برجسته چمن دنیا به نام نیک¬ادوارد کریسشنز نوشته شده است و از آنجایی که در بر گیرنده نکات مفید علمی و فنون علمی کاشت، نگهداری و بهره برداری از چمن در فضای سبز و زمینهای ورزشی است توسط دکتر علی نیکبخت، ابراهیم کیانی و نعمت اله اعتمادی ترجمه شده و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان به چاپ رسیده است. بخشهای ویژه در مورد احداث و مدیریت زمینهای چمن ورزشی، تولید چمن قطعه ای و مدیریت زمینهای گلف بر غنای مطالب این کتاب افزوده است.

keyboard_arrow_up